STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem studentów i absolwentów wydziałów i uczelni psychologicznych i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zasadach działania.

 

§ 5

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zasady działania Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

Cele Stowarzyszenia:

 

1. Działanie na rzecz zaspokajania potrzeb: naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, socjalno-bytowych, sportowych studentów i absolwentów psychologii, a w szczególności:

1) pobudzanie aktywności naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej społeczności akademickiej,

2) rozwój wymiany krajowej i zagranicznej studentów i absolwentów psychologii w szczególności w zakresie nauki i kultury,

3) działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży, studentów i absolwentów wyższych uczelni,

4) organizowanie, inspirowanie oraz promowanie kultury środowiska akademickiego,

5) krzewienie kultury fizycznej studentów i absolwentów oraz tworzenie i rozszerzanie bazy sportowej i działalności turystycznej

6) pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu zatrudnienia,

7) promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów i absolwentów psychologii,

8) inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia.

 

2. Wspieranie działalności uczelni i wydziałów psychologicznych, a w szczególności prac naukowo-badawczych oraz dydaktycznych.

 

3. Reprezentowanie interesów studentów i absolwentów psychologii przed innymi podmiotami prawnymi.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,

2) ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami działającymi na polu nauki i kultury w kraju i za granicą,

3) współpracę z samorządami i organizacjami studentów w kraju i za granicą,

4) współpracę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w organizowaniu wymiany naukowej i kulturalnej studentów,

5) organizowanie  sympozjów,  szkoleń i  innych  imprez  o  charakterze  naukowym, kulturalnym, sportowym i turystycznym,

6) prowadzenie klubów studenckich,

7) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażu wydawnictw,

8) uczestniczenie w festiwalach, reklamie i promocji,

9) fundowanie stypendiów i nagród,

10) inicjowanie innych form działalności służących celom Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1) członków zwyczajnych,

2) członków honorowych.

 

§ 9

 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być studenci i absolwenci wyższych uczelni, wydziałów prowadzących studia w zakresie psychologii.

 

§ 10

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego.

 

§ 11

 

Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest:

1) zaakceptowanie niniejszego statutu,

2) złożenie deklaracji członkowskiej,

3) przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego,

2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków,

3) korzystania z publikacji Stowarzyszenia,

4) uczestniczenia we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i sposobów funkcjonowania Stowarzyszenia,

6) posiadania legitymacji członkowskiej,

7) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z celami i interesami Stowarzyszenia,

8) korzystania z urządzeń, pomieszczeń oraz porad i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

9) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 13

 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 

1) postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek,

3) brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

4) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

 

2. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

3. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa wymienione w §12.

 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich.

 

§ 15

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

– niepłacenia składek członkowskich

– niewypełnienia obowiązków statutowych

– zachowania nielicującego z godnością członka Stowarzyszenia

2) śmierci członka.

 

2. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

3. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków o pozbawieniu członkostwa jest ostateczna.

 

4. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, w przypadku gdy członek honorowy nie przestrzega postanowień Statutu.

 

§ 16

 

1. Członkami założycielami są osoby wymienione we wniosku o zarejestrowanie Stowarzyszenia.

 

2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

2. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.

 

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie honorowi Stowarzyszenia.

 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie wymaganie dotyczące kworum nie obowiązuje.

 

§ 19

 

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zgromadzenia Członków co najmniej na 14 dni przed dniem obrad, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

 

§ 20

 

Na pisemny wniosek 1/3 liczby członków lub wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków, nie później jednak niż w 3 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie na temat przedstawiony we wniosku o jego zwołanie.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał dotyczących jego zmian,

2) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

3) uchwalanie budżetu,

4) wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia na zakończenie ich kadencji,

6) uchwalanie szczegółowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreśleń z listy członków Stowarzyszenia,

8) uchwalanie wytycznych dla Zarządu,

9) uchwalanie szczegółowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

10) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,

12) decydowanie w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nieuregulowanych innymi przepisami.

 

§ 22

 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd  składa  się z  3  do  5  osób,  a  o  liczbie  członków  Zarządu  decyduje  Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

3. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, 1-3 wiceprzewodniczących oraz sekretarz.

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Zarząd nie później niż na drugim swoim posiedzeniu.

5. Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych posiada przewodniczący razem z jednym z wiceprzewodniczących Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. W sytuacji równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego.

 

§ 23

 

Do zadań Zarządu należy:

1) realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) ustalanie budżetu, w tym wysokości składek członkowskich,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

6) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich tj. przyjmowania i skreślania członków, nadawania członkostwa honorowego,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, a także wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

9) składanie sprawozdań ze swej działalności za rok bieżący i za cały okres kadencji na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

ROZDZIAŁ V

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24

 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego na pierwszym swoim posiedzeniu.

4. Decyzje Komisji Rewizyjnej są podejmowane w postaci uchwał.

5. Komisja  Rewizyjna  podejmuje  uchwały  zwykłą większością głosów,  w  obecności wszystkich swoich członków.

 

§ 25 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności finansowej, gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia,

2) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków,

4) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

 

§ 26

 

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do roku.

 

§ 27

 

1. Szczegółowe zasady wyboru władz Stowarzyszenia określa regulamin wyborów.

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

3. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

4. W przypadku zaistnienia wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, skład władz może być zmieniony w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują w drodze uchwały pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 28

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 29

 

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i zza granicy,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

5) odsetek bankowych,

6) dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej,

7) innych wpływów.

 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

 

§ 30

 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 31

 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji jednorazowych lub łącznych, na wniosek Zarządu mogą uzyskać, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł ” Sponsora Stowarzyszenia „.

 

§ 32

 

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia konieczne są podpisy przewodniczącego i jednego z wiceprzewodniczących Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 33

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 34

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

 

2. W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

§ 35

 

Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.